…Pentru realizarea prevederilor Planului de acţiuni privind minimizarea practicii de achitare a salariilor „în plic” şi muncii nedeclarate, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.477 din 28.06.2011, în vederea asigurării monitorizării permanente a respectării legislaţiei în domeniul raporturilor de muncă pentru protejarea drepturilor salariaţilor şi contracararea muncii la negru, în I semestru al anului 2014 la 46 agenţi economici şi 14 angajatori-persoane fizice au fost constatate 152 persoane ce activau fără forme legale de angajare, inclusiv 59 femei şi 8 minori. De către inspectorii de muncă au fost încheiate 56 procese-verbale cu privire la contravenţie, care se înglobează în numărul total de procese-verbale cu privire la contravenţie.

Potrivit prevederilor art.34 al Legii nr.60-XIX din 30.03.2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi şi Dispoziţiei nr.162 din 26 septembrie 2012, pe parcursul perioadei de referinţă, au fost vizitate 1107 unităţi cu un efectiv de 20 şi mai multe persoane. Pentru plasarea în cîmpul muncii al persoanelor cu dizabilităţi la 77 unităţi au fost rezervate 327 locuri de muncă.  În 136 unităţi activează 426 persoane cu dizabilităţi. La 33 unităţi există registru de evidenţă a cererilor de angajare a persoanelor cu dizabilităţi.
Ca rezultat al neconformării conducătorilor unităţilor economice supuse controalelor la prevederile legislaţiei muncii, pe parcursul perioadei nominalizate, de către inspectorii de muncă au fost încheiate şi înaintate spre examinare 272 procese-verbale cu privire la contravenţie, din care 13 – în baza art.349 al.1 al Codului contravenţional (Împiedicarea activităţii legitime a funcţionarului public).

În aceeaşi perioadă au fost examinate şi întreprinse măsuri pentru soluţionarea 1622 petiţii parvenite de la cetăţeni: din care 790 petiţii constituie probleme ce ţin de salarizare, 211 petiţii invocă încălcări ce ţin de evidenţa şi completarea carnetelor de muncă, 190 petiţii constituie probleme ce ţin de neacordarea/neplata concediilor de odihnă şi sociale, 130 petiţii invocă munca nedeclarată, 110 petiţii menţionează cazuri de concediere şi reducere a personalului, 20 petiţii invocă abateri de la prevederile legale la încheierea contractelor individuale de muncă, 19 petiţii constituie probleme privind crearea unor condiţii de muncă adecvate şi încălcarea regimului de muncă, 15 petiţii semnalizează cazuri de accidentare, 137 petiţii invocă alte probleme. De asemenea au fost examinate 477 sesizări de la alte organe de control, persoane juridice, instituţii, organizaţii. Pe parcursul I semestru al anului 2014 au fost repuse în drepturi 1096 persoane. Concomitent, de către inspectorii de muncă, a fost acordat ajutor metodologic şi consultativ la circa 1000 cetăţeni.

Sursa: http://www.mmpsf.gov.md/md/newslst/2794/1/5898/